KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202
KURSY
,

Wybrane wydarzenia z terenu powiatu ostrowskiego


W dniu 6 grudnia 2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej odbył się egzamin kończ±cy ponad miesięczne szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP.
Po zaliczeniu testu teoretycznego, strażacy ochotnicy przyst±pili do egzaminu praktycznego obejmuj±cego działania w aparatach ochrony dróg oddechowych, sprawianie stanowisk ga¶niczych na drabinie oraz znajomo¶ć sprzętu będ±cego na wyposażeniu samochodów ratowniczo - ga¶niczych.
. W szkoleniu udział wzięło 27 strażaków OSP z terenu powiatu ostrowskiego, wszyscy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.
Był to ostatni kurs przeznaczony dla strażaków OSP organizowany w 2015 roku.
W ci±gu ostatniego roku przeszkolono ł±cznie:
- 88 strażaków z zakresu podstawowego,
- 33 strażaków z zakresu ratownictwa technicznego,
- 30 strażaków z zakresu przeciwpowodziowego i ratownictwa na wodach,
- 30 strażaków - kurs dowódców OSP,
- 29 strażaków z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


Powiat Ostrowski udzielił wsparcia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przekazuj±c jej specjalistyczny sprzęt.
Zakup motopompy pożarniczej, pompy szlamowej i armatury pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 19.994,20 zł.
Ponadto zakupiono pompę szlamow± wraz z pr±downic± za kwotę 10.000 zł.
Wkład wniesiony przez Powiat Ostrowski wraz z dofinansowaniem wyniósł 49988,40 zł.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


11 listopada 2015 r. Narodowy Dzień Niepodległo¶ci.
Poczty sztandarowe Komendy Powiatowej PSP, jak również Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej wzięły udział w obchodach Narodowego Dnia Niepodległo¶ci jakie odbyły się naszym mie¶cie.
W imieniu strażaków Komendy Powiatowej PSP wi±zankę pod "Dębem Wolno¶ci" złożył Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Leszek Falbowski, a w imieniu strażaków ochotników, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej dh Jacek Stachacz.
Jak co roku oprawę muzyczn± ¦więta Niepodległo¶ci zapewniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Ostrowi Mazowieckiej pod batut± dh Sławomira G±glewskiego.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


8 listopada 2015 r. Uroczysta Msza ¦więta w intencji zmarłych strażaków.
Coroczn± tradycj± strażaków z powiatu ostrowskiego, jest Msza ¦więta odprawiana w intencji wszystkich strażaków którzy opu¶cili nasze szeregi. W tym roku Msza ¦więta miała miejsce w ko¶ciele parafialnym w Broku. Tradycyjnie w uroczysto¶ci wzięły udział poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu, oraz Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
Mszę ¦więt± wraz z innymi kapłanami koncelebrował Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej ks. kan. Piotr Kapelański. W¶ród zaproszonych go¶ci znaleĽli się Starosta Ostrowski dh Zbigniew Kamiński, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckie bryg. Janusz Iwanowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Leszek Falbowski, Prezes Zarz±du Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki oraz władze samorz±dowe gmin powiatu ostrowskiego.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 7 listopada 2015 r. poczty sztandarowe Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej brały udział w uroczysto¶ciach zwi±zanych z odsłonięciem pomnika po¶więconego pamięci Żołnierzy Wyklętych, który powstał u zbiegu ulic 3 Maja i Duboisa.
Oprawę muzyczn± uroczysto¶ci u¶wietniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP, a pomi±tkow± wi±zankę pod pomnikiem złożył Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckie bryg. Janusz Iwanowski.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 29 paĽdziernika na granicy powiatów ostrowskiego oraz wyszkowskiego (w okolicach miejscowo¶ci Poręba) na terenie kompleksu le¶nego w gminie Brok miały miejsce ćwiczenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga¶niczego pod kryptonimem „Puszcza 2015”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu o powierzchni około 400 hektarów. W ramach ćwiczeń uruchomiono sztab Mazowieckiej Brygady Odwodowej (kierowanie na szczeblu strategicznym) w miejscowo¶ci Poręba oraz sztaby kierowania taktycznego KP PSP Ostrów Mazowiecka w miejscowo¶ci Przyjmy oraz KP PSP Wyszków w miejscowo¶ci Udrzyn.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o wydzielone siły i ¶rodki z terenu powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego oraz pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej w tym:
- Kompania Ga¶nicza „Narew” COO
- Kompania Ga¶nicza „Mława” WOO
- Kompania Ga¶nicza „Siedlce” WOO
- Kompania Specjalna „Woda” COO
- Pluton Logistyczny „Baza” COO

W trakcie ćwiczeń min. realizowano zadania w zakresie:
- sprawdzenia skuteczno¶ci systemu alarmowania i dysponowania pododdziałów MBO,
- sprawdzenia gotowo¶ci operacyjnej pododdziałów MBO bior±cych udział w ćwiczeniach,
- sprawdzenia i doskonalenia umiejętno¶ci prowadzenia działań ratowniczo-ga¶niczych na terenach kompleksów le¶nych,
- doskonalenia dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego i strategicznego podczas bardzo dużych akcji ratowniczych,
- sprawdzenia i doskonalenia działania systemu ł±czno¶ci dowodzenia i współdziałania,
- doskonalenia współdziałania z innymi służbami,
- rozpoznanie operacyjne kompleksów le¶nych Nadle¶nictwa Ostrów Mazowiecka stwarzaj±cych szczególne zagrożenie,
- prowadzenia akcji ratowniczo-ga¶niczych na terenie kompleksu le¶nego oraz doskonalenie współpracy, przy użyciu sił i ¶rodków PSP i innych podmiotów ratowniczych,
- współpracy jednostek KSRG ze ¶rodkami masowego przekazu.

W ćwiczeniach brało udział 450 strażaków i ponad 100 samochodów ga¶niczych i specjalnych.

Były to największe manewry na kompleksie le¶nym na terenie powiatu ostrowskiego od czasu powołania do życia Państwowej Straży Pożarnej.


Zdjęcia: KW PSP WarszawaPowrót na górę strony


W dniu 25 wrze¶nia 2015 r. w ramach powiatowo - gminnych kompleksowych ćwiczeń obronnych pk. „OSTROVA 2015” przeprowadzono ćwiczenia ratownicze na wodach płyn±cych.
Ok. godz. 1200 na mo¶cie drogowym w miejscowo¶ci Borowe (gm. Małkinia Górna) dochodzi do ataku terrorystycznego. W skutek prowadzonej wymiany ogania terrorystów z funkcjonariuszami Policji do rzeki Bug wpada osoba postronna. Osoba jest w szoku, ma trudno¶ci z utrzymaniem się na powierzchni wody i dotarciem do brzegu.
Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z OSP Małkinia Górna i JRG PSP Ostrów Mazowiecka, wyposażone w łodzie ratownicze.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 23 sierpnia 2015 r. w ramach VIII Dożynek Powiatowych w Andrzejewie Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowała blok tematyczny.

W ramach bloku tematycznego odbyły się:

- zawody o tytuł: "Najlepszego Strażaka Dożynek Powiatowych" - konkurs w 6 kategoriach wiekowych, w którym udział wzięło ponad 80 osób,
- zabawa zabytkow± pomp± pożarnicz±,
- namiot dymowy - symuluj±cy zadymienie w warunkach pożaru,
- poczęstunek w formie strażackich wypieków,
- prezentację sprzętu i umundurowania.

W trakcie imprezy uczestnicy dożynek mieli możliwo¶ć przymierzyć pełen "osprzęt strażacki" oraz różne formy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 12 lipca 2015 r. w Andrzejewie zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze dla jednostek OSP Gminy Andrzejewo. Kolejno¶c drużyn po poszczególnych konkurencjach przedstawia się następuj±co:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
 1. OSP Andrzejewo z wynikiem: 66,40 pkt.
 2. OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 67,98 pkt.
 3. OSP Gołębie Le¶niewo z wynikiem: 75,55 pkt.
 4. OSP Kowalówka z wynikiem: 77,00 pkt.
 5. OSP Zaręby Bolęd z wynikiem: 79,63 pkt.
 6. OSP Zaręby Warchoły z wynikiem: 82,12 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Andrzejewo z wynikiem: 77,00 pkt.
Ćwiczenie bojowe
 1. OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 50,11 pkt.
 2. OSP Zaręby Bolędy z wynikiem: 54,40 pkt.
 3. OSP Andrzejewo z wynikiem: 58,10 pkt.
 4. OSP Kowalówka z wynikiem: 58,99 pkt.
 5. OSP Gołębie Le¶niewo z wynikiem: 64,10 pkt.
 6. OSP Zaręby Warchoły z wynikiem: 80,04 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Andrzejewo z wynikiem: 64,42 pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następuj±co
 1. OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 118,09 pkt.
 2. OSP Andrzejewo z wynikiem: 124,50 pkt.
 3. OSP Zaręby Bolędy z wynikiem: 134,03 pkt.
 4. OSP Kowalówka z wynikiem: 135,99 pkt.
 5. OSP Gołębie Le¶niewo z wynikiem: 139,65 pkt.
 6. OSP Zaręby Warchoły z wynikiem: 162,16 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Andrzejewo z wynikiem: 141,42 pkt.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 27 czerwca 2015 r. w Ogródku Jordanowskim w Ostrowi Mazowieckiej odbył się piknik rodzinny "Bezpieczne Wakacje".
Przy okazji pikniku dzieci miały okazję obejrzeć samochody sprzęt ratowniczy wykorzystywany przez Straż Pożarn± podczas wypadków na drogach oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy na fantomie szkoleniowym.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 26 czerwca 2015 r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego odbył się piknik integracyjny organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.
Przy okazji pikniku dzieci miały okazję obejrzeć samochody pożarnicze będ±ce na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Ga¶niczej w Ostrwi Mazowieckiej, która czuwała nad bezpieczeństwem imprezy.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 28 maja 2015 r. odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Ratowniczo-Ga¶nicze na obiektach BD ART Sp. z o.o. w Małkini Górnej pn. "BDART-MAŁKINIA-2015".

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 10:00 odpraw± merytoryczn±, na której obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Małkinia Górna, Straży Pożarnej, Policji oraz gospodarzy - firmy BD ART Sp. z o.o.
Następnie o godz. 11:00 rozpoczęły się ćwiczenia, w których udział wzięły jednostki JRG PSP Ostrów Maz., OSP Małkinia Górna, OSP Prostyń, OSP Nur, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz kierownictwo i pracownicy zakładu.

Scenariusz ćwiczeń:
O godz. 11:00 na terenie Zakładu BD ART na skutek awarii instalacji wyci±gowej dochodzi do eksplozji w filtrze przy hali produkcyjnej. W wyniku eksplozji poszkodowanych zostaje ok. 8 pracowników. Ze względu na szybko rozprzestrzeniaj±cy się pożar oraz silne zadymienie, ugaszenie pożaru przez pracowników okazuje się niemożliwe.
Dyrektor zakładu zarz±dza ewakuację oraz powiadomienie służb ratowniczych.
Po wyj¶ciu pracowników z obiektów Dyrektor zostaje poinformowany, że kilku pracowników nie opu¶ciło budynku. Informację przekazuje przybyłym na miejsce służbom ratowniczym.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeszukania hali objętej pożarem przez roty wyposażone w aparaty ochrony dróg oddechowych, ewakuacji poszkodowanych oraz podjęciu działań ga¶niczych.
Ponadto ze względu na rozmiar zdarzenia niezbędne okazała się przeprowadzenie segregacji osób poszkodowanych przed udzieleniem im pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cało¶ć działań zakończono krótkim podumowaniem na którym z jednj strony podkre¶lano zaangażowanie i sprawno¶ć działań ćwicz±cych, z drugie wskazywano na potrzebę ci±głego doskonaenia się służb ratowniczy.

Zdjęcia: Milena WarackaPowrót na górę strony


W dniu 24 maja 2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej odbył się egzamin kończ±cy dwutygodniowe szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
Po zaliczeniu testu teoretycznego, strażacy ochotnicy przystapili do egzaminu praktycznego, który odbył się na terenie Firmy Wielobranżowej J. Wilczyński w Ostrowi Mazowieckiej.
Kursanci mieli za zadanie zaprezentować techniki wykonywania dostepu do osób poszkodowanych, za pomoc± narzędzi hydraulicznych.
W szkoleniu udział wzięło 33 strażaków OSP z terenu powiatu ostrowskiego, wszyscy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


Dnia 22 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się uroczysto¶ci zwi±zane z obchodami "Dnia Strażaka". Wydarzenie to zwi±zane jest z przypadaj±cym na 4 maja dniem ¶w. Floriana - patrona strażaków.
Obchody rozpoczęły się o godz. 11:00 uroczystym apelem na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 11 listopada 5.
W uroczysto¶ciach wzięli udział oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz strażaków ochotników, przedstawiciele władz samorz±dowych: starosta ostrowski dh Zbigniew Kamiński, radni powiatowi oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego.
Nie zabrakło również przedstawicieli: policji, wojska, służby zdrowia oraz lasów państwowych.
Uroczysto¶ć rozpocz±ł Komendant Powiatowy bryg. Janusz Iwanowski przywitaniem go¶ci oraz podziękowaniem strażakom za ich ofiarn± służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrowskiego, następnie krótk± modlitwę za strażaków zmówił ks. kan. Piotr Kapelański - kapelan powiatowy strażaków.

W trakcie uroczysto¶ci miało miejsce uroczyste przekazanie i po¶więcenie nowego specjalistycznego samochodu pożarniczego Renault Master dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, zakupionego dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochorny ¦rodowiska.

Uroczysty apel był również okazj± do wręczenia odznaczeń resortowych i zwi±zkowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu ostrowskiego.

ODZNACZENIA:

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono druhów::
- Eugieniusza Boguckiego
- Zbigniewa Kamińskiego

Prezydium Zarz±du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego odznaczyło:

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- mł. bryg. Leszka Falbowskiego
- mł. kpt. Michała Wyszogrodzkiego

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- p. Antona Sotrela
- st. kpt. Jacka Leszczyńskiego
- mł. ogn. Marka Gierę
- ogn. Piotra Jakubika
- ogn. Rafała Wujka

Br±zowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- mł. ogn. Łukasza Kuczyńskiego
- st. sekc. Łukasza Bukowskiego
- st. sekc. Wojciecha Konarzewskiego
- sekc. Piotra Skowrońskiego

AWANSE:

Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień:

brygadiera - młodszemu brygadierowi
- Januszowi Iwanowskiemu

młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi
- Grzegorzowi Kamińskiemu

starszego kapitana – kapitanom
- Danielowi Góralowi
- Jackowi Leszczyńskiemu

młodszego aspiranta – starszemu strażakowi
- Tomaszowi Łoniewskiemu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień:

starszego ogniomistrza - ogniomistrzowi
- Leszkowi Rudzkiemu

ogniomistrza - młodszym ogniomistrzom
- Łukaszowi Rukatowi
- Rafałowi Wujkowi

młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym
- Adamowi Kotowskiemu
- Łukaszowi Kuczyńskiemu
- Pawłowi Złotkowskiemu

starszego sekcyjnego - sekcyjnym
- Łukaszowi Bukowskiemu
- Wojciechowi Konarzewskiemu

Komendant Powiatowy PSP nadał stopień:

starszego strażaka – strażakom:
- Karolowi Kamińskiemu
- Piotrowi Pruszkowskiemu
- Arturowi Suchcickiemu

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy

Ponadto wyłoniono laureatów konkursu "Strażak roku powiatu ostrowskiego":
- Strażakiem roku OSP został: dh Piotr Jakubik z OSP Treblinka
- Strażakiem roku PSP został: st. kpt. Jan Krysiak - Dowódca Zmiany III - JRG w Ostrowi Mazowieckiej

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W czwartek 14 maja na terenie Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce Odbyły się strefowe zawody strażaków w sporcie pożarniczym. Zawodnicy rywalizowali w następuj±cych konkurencjach: pożarniczy tor przeszkód 100 m, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni i pożarniczym ćwiczeniu bojowym. Zawody były jednocze¶nie eliminacjami do wojewódzkich zawodów w sporcie pożarniczym.

Ostateczne wyniki przedstawiaj± się następuj±co:

A. pożarniczy tor przeszkód 100m - indywidualnie:
1. Pokora Tomasz - KM PSP Ostrołęka
2. Golan Rafał - KM PSP Ostrołęka
3. Szczepanek Przemysław - KM PSP Ostrołęka

B. wej¶cie na drabinie hakowej na II piętro wspinalni - indywidualnie:
1.Rupiński Ireneusz - KM PSP Ostrołęka
2.Szczepanek Przemysław - KM PSP Ostrołęka
3.Kuczyński Łukasz - KP PSP Ostrów Maz.

C. ćwiczenie bojowe:
1.KP PSP Ostrów Maz
2.KP PSP Przasnysz
3.KP PSP Wyszków

Klasyfikacja generalna drużynowa:
1. KM PSP Ostrołęka
2. KP PSP Przasnysz
3. KP PSP Ostrów Maz
4. KP PSP Wyszków
5. KP PSP Mława
6. KP PSP Pułtusk
7. KP PSP Maków Maz.


Zdjęcia: S. Kuczyńska & KM PSP OstrołękaPowrót na górę strony


W dniu 8 maja 2015 r. Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej przywitała kolejnych go¶ci. Tym razem z prac± strażaka zaznajamiały się przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 7 maja 2015 r. Komendę Powiatow± PSP w Ostrowi Mazowieckiej odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstwowej Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej. Nasi mili go¶cie mieli możliwo¶ć zwiedzić Komendę, obejrzeć samochody pożarnicze i dowiedzieć się jak wygl±da służba strażaka.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Ksi±żenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki) odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", którego organizatorem była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Zarz±d Oddziału Wojewódzkiego Zwi±zku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Mazowieckie Kuratorium O¶wiaty.

Powiat ostrowski reprezentowały:
- Izabela Domalewska – w kategorii szkół podstawowych,
- Julia Brzuska – w kategorii szkół gimnazjalnych oraz
- Anna Gr±dzik – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

W Turnieju brało udział 104 uczniów z 38 powiatów województwa mazowieckiego. Do dalszego, centralnego etapu kwalifikowało się po 2 uczniów z każdej z kategorii. I tu niebywały jak dot±d sukces naszej reprezentacji. Otóż wszystkie będ± dalej rywalizować o miano najlepszej w kraju w dniach 29 - 31 maja w Polanicy Zdrój.
Julia i Ania zajęły pierwsze miejsca, Iza drugie w województwie pomimo tego, że startowała po raz pierwszy. Gratulujemy, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w eliminacjach centralnych!


Zdjęcia: Anna BrzuskaPowrót na górę strony


W dniu 2 kwietnia 2015 roku w siedzibie naszej Komendy miało miejsce tradycyjne spotkanie wielkanocne strażaków.
Życzenia załodze złożył Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Janusz Iwanowski, a także zaproszeni go¶cie Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej ks. kan. Piotr Kapelański oraz dh Andrzej Wyszogrodzki.
W¶ród zaproszonych go¶ci byli również st. bryg. w stan. spocz. Józef Warchoł oraz dh st. bryg. w stan. spocz. Zdzisław Jodkowski.
Z okazji wspomnienia ustanowienia sakramentu kapłaństwa ostrowscy strażacy złożyli podziękowania za posługę duszpastersk± przybyłym na spotkanie księżom.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazPowrót na górę strony


W dniu 31 marca 2015 roku przedstawiciele KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzili inspekcję gotowo¶ci operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Boguty-Pianki.
O godz. 11:30 do pożaru pomieszczeń biurowych w budynku SKR w Bogutach-Piankach (zdarzenie symulowane) został zadysponowane 2 zastępy miejscowej straży pożarnej.
Pożar zlokalizowany był na I piętrze budynku, wewn±trz budynku prawdopodobnie uwięziony była jedna osoba. Ze względu na zadymienie niezbędne okazało się użycie aparatów ochrony dróg oddechowych.
Zadanie zastępów polegało na wprowadzeniu 1 pr±du ga¶niczego do wnętrza budynku oraz 1 pr±du z zewn±trz.
Równolegle z akcj± ga¶nicz± prowadzone były działania maj±ce na celu zlokalizowanie poszkodowanej osoby (manekin szkoleniowy).
Po odnalezieniu i ewakuacji manekina, strażacy udzielili "poszkodowanemu" pierwszej pomocy przedmedycznej.
OSP Boguty-Pianki została wł±czona do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga¶niczego w 1995 roku. Posiada 47 aktywnych członków, w tym 24 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-ga¶niczych. Na jej wyposażeniu znajduje się 1 ¶redni oraz 2 ciężkie samochody ratowniczo - ga¶nicze.
Więcej o OSP Boguty- Pianki można przeczytać na ich stronie internetowej stronie internetowej
Ćwiczenia w ramach inspekcje gotowo¶ci operacyjnej maj± na celu nie tylko sprawdzenie przygotowania strażaków, ale przede wszystkim utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie specjalistycznych szkoleń.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W wyniku współpracy KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej oraz Rejonu Dystrybucji Gazu w Łomży PSG Sp.z o.o. przeprowadzono w dniach 25-27 marca 2015 roku warsztaty szkoleniowe, zakończone wspólnymi ćwiczeniami obsad Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Ostrowi Mazowieckiej i Pogotowia Gazowego Rejonu Dystrybucji Gazu w Łomży.
W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele KP PSP w Ostrowi Maz., RDG w Łomży oraz służby zarz±dzania kryzysowego powiatu ostrowskiego i miasta Ostrów Mazowiecka.
Po teoretycznym wprowadzeniu w zagadnienia z zakresu przeciwdziałania awariom sieci dystrybucji gazu, nast±piła prezentacja sprzętu i aparatury będ±cej na wyposażeniu Pogotowia Gazowego.
Czę¶ć praktyczna ćwiczeń pod nazw± "GAZ 2015" miała miejsce na ul. Wiatracznej w Ostrowi Mazowieckiej. Na terenie ćwiczeń przygotowano kontrolowan± symulację wycieku i pożaru gazu z sieci.
Wezwane do zdarzenia zastępy JRG PSP oraz OSP W±sewo miały za zadanie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozstawienie kurtyn wodnych w celu ograniczenia wycieku i w obronie budynków s±siaduj±cych z miejscem awarii. Ponadto monitorowano strefę zagrożenia za pomoc± mierników wielogazowych oraz ewakuowano i udzielono pomocy osobie poszkodowanej (w tej roli manekin ćwiczebny).
Przybyła na miejsce ekipa Pogotowia Gazowego zabezpieczyła rozerwany odcinek poprzez zastosowanie zamknięcia sieci gazowej zasuw±. Następnie ugaszono pożaru gazu ga¶nicami ¶niegowymi oraz prowadzono dalszy monitoring stężenia gazu.
W trakcie podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń podkre¶lano potrzebę dalszej ¶cisłej współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrowskiego.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 24 marca 2015 roku przedstawiciele KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzili inspekcję gotowo¶ci operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieskórzu.
O godz. 10:45 zastęp OSP Nieskórz został zadysponowany do pożaru piwnicy w budynku Publicznego Gimnazjum w Jasienicy (zdarzenie symulowane).
Ze względu na silne zadymienie klatki schodowej ewakuacja szkoły była niemożliwa. Uczniom polecono pozostać w salach lekcyjnych do czasu neutralizacji zagrożenia.
Zadanie zastępu polegało na wprowadzeniu roty ga¶niczej do płon±cej piwnicy w celu lokalizacji i ugaszenia pożaru, z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczeń pod k±tem osób poszkodowanych.
W trakcie prowadzonych działań ga¶niczych w zadymionym pomieszczeniu znaleziono nieprzytomn± osobę (manekin szkoleniowy), któr± bezzwłocznie ewakuowano do bezpiecznej strefy.
Strażacy przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przećwiczyli na manekinie m.in. ocenę stanu poszkodowanego, resuscytację kr±żeniowo - oddechow±, tlenoterapię biern± i czynn±, a także postępowanie w przypadku oparzeń.
Po zakończeniu ćwiczenia miało miejsce spotkanie z młodzież± w celu omówienia procedur ewakuacyjnych, jakie obowi±zuj± w szkole.
OSP Nieskórz została wł±czona do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga¶niczego w 1997 roku. Posiada 44 aktywnych członków, w tym 23 uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-ga¶niczych. Na jej wyposażeniu znajduje się ¶redni samochód ratowniczo - ga¶niczy Star 244 - GBM 2,5/8.
Inspekcje gotowo¶ci operacyjnej dla jednostek OSP wł±czonych do KSRG przeprowadzane s± dwa razy w roku.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 13 marca 2015 roku w Zespole Szkół Nr 2 ("Ekonomik") w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się Powiatowe Eliminacje XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Jury eliminacji powiatowych w składzie:
   - mł. bryg. Leszek Falbowski - Przewodnicz±cy
   - Józef Marek Jastrzębski - Sekretarz
   - dh. Aneta Niemira - członek
   - kpt. Rafał Kamiński- członek
   - str. Łukasz Wujek - członek
dokonało oceny prac pisemnych 77 uczestników. Następnie najlepsi zmierzyli się w finale w którym odpowiadali ustnie na przygotowane zestawy pytań.
W wyniku rozgrywek finałowych kolejno¶ć miejsc przedstawia się następuj±co:

   I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)
1. Izabela Domalewska - SP w Kozikach - 8,5 pkt
2. Karolina Narewska - SP w Ugniewie - 3 pkt
3. Paulina Żyłowska - SP w Oładki Polonia - 2 pkt

   II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Julia Brzuska - GP w Jasienicy - 11,5 pkt
2. Maja Podolak - GP W±sewie - 6,5 pkt
3. Monika Borowa - GP Małkini Górnej - 5,5 pkt

   III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Anna Gr±dzik - LO w Ostrowi Mazowieckiej - 12 pkt
2. Aleksandra Flanc - ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 4 pkt
3. Paulina Kaczorowska - LO w Ostrowi Mazowieckiej - 3 pkt
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy występu, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 6 marca 2015 roku w budynku Gimnazjum w Jasienicy odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy.
W trakcie zabranie uroczyste ¶lubowania na sztandar złożyli członkowie nowopowstałej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jasienicy.


Zdjęcia: SP w JasienicyPowrót na górę strony


W dniu 5 marca 2015 roku przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadził pogadankę edukacyjn± z dziećmi uczęszczaj±cymi do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Ko¶ciuszki w Ostrowi Mazowieckiej.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji "NIE dla wypalania traw na Mazowszu", więcej o akcji można przeczytać tutaj
W trakcie spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się jakie niebezpieczeństwa dla ludzi, zwierz±t i ¶rodowiska wi±ż± się z wypalanie traw na ł±kach, nieużytkach rolnych oraz na obszarach przyległych do lasów i terenu miasta.
Pogadanka miała również na celu u¶wiadomienie dzieciom jak groĽnym żywiołem jest ogień oraz tego, że igranie z nim w jakiejkolwiek formie jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia.


Zdjęcia: SP Nr1 w Ostrowi Maz.Powrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński