KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202Dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego, który przekazał kwotę 4.000,00 zł oraz pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej pozyskała 8 kompletów ubrań specjalnych. Pozyskana odzież poprawi znacz±co bezpieczeństwo, warunki oraz komfort pracy ratowników podczas akcji ratowniczo – ga¶niczych, w tym również w działaniach zapobiegaj±cych zagrożeniom ¶rodowiska naturalnego.
Zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


List okoliczno¶ciowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji obchodów Narodowego ¦więta Niepodległo¶ciPowrót na górę strony


W dniu 11 listopada 2019 o godz. 8:00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego ¦więta Niepodległo¶ci.
W apelu uczestniczyli funkcjonariusze komendy na czele z Komendantem Powiatowym PSP bryg. Januszem Iwanowskim.
W trakcie apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odegrano hymn, po czym odczytano list okoliczno¶ciowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W pi±tek 11 paĽdziernika 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej przy miało miejsce wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku. Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych dla powiatów ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ostrowskiego otrzymały 66 dotacji na kwotę 329 918 zł. Natomiast, w powiecie wyszkowskim jednostki OSP otrzymały 22 dotacje na kwotę 110 000 zł.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w zwi±zku z nowelizacj± ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mog± wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:
-organizowanie przedsięwzięć służ±cych krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalaj±cych na rozwinięcie sprawno¶ci wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
-organizowanie przedsięwzięć o¶wiatowo-kulturalnych propaguj±cych wiedzę i umiejętno¶ci w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
-upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
-propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W spotkaniu udział wzięli m. in.:
-Henryk Kowalczyk - poseł na Sejm RP, minister ¶rodowiska,
-Arkadiusz Czartoryski - poseł na Sejm RP, przewodnicz±cy Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
-Robert Mam±tow - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
-nadbryg. Bogdan Łasica - mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
-st. bryg. Janusz Iwanowski - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej,
-mł. bryg. Marek Krzyżański – p. o. komendant powiatowy PSP w Wyszkowie,
-Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkwoski - KW PSP WarszawaPowrót na górę strony


LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ¦RODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNO¦Ć OSPPowrót na górę strony


Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla strażaków z okazji obchodów Dnia StrażakaPowrót na górę strony


29 maja 2019 roku odbyły się uroczysto¶ci zwi±zane z powiatowymi obchodami "Dnia Strażaka" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

W uroczysto¶ciach udział wzięli strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Swoja obecno¶ci± uroczysto¶ć u¶wietnili zaproszeni go¶cie:
- st. bryg. Grzegorz Janik - Przedstawiciele Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
- Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek wraz z Wicestarost± Józefem Rostkowskim, radnymi powiatu oraz pracownikami starostwa,
- dh Andrzej Wyszogrodzki - Prezes Zarz±du Oddziału Powiatowego Zwi±zku OSP RP w Ostrowi Mazowieckiej
- Justyna Pętkowska – Dyrektor biura poselskiego Ministra Cyfryzacji i Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Zagórskiego
- burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu ostrowskiego,
- strażacy ochotnicy z terenu powiatu ostrowskiego,
- ks. kan. Piotr Kapelański - Powiatowy Kapelana Strażaków.

Nie zabrakło również przedstawicieli: policji, wojska, służby zdrowia oraz lasów państwowych.

Uroczysty apel był również okazj± do wręczenia odznaczeń resortowych i zwi±zkowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu ostrowskiego.

ODZNACZENIA:

Srebrn± Odznak± Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczono:
- mł. bryg. Jana Krysiaka
- mł. kpt. Adama Klimaszewskiego

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono:
- ogn. Arkadiusza Szczesnego

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono:
- st. kpt. Rafała Kamińskiego
- ogn. Arkadiusza Relugę

Br±zowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- sekc. Łukasza Wujka

AWANSE:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

Kapitana - młodszemu kapitanowi
- Łukaszowi Jaremu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

Ogniomistrza - młodszemu ogniomistrzowi
- Markowi Kazimierukowi

Młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym
- Pawłowi Chrzanowskiemu
- Danielowi Drabowi
- Arturowi Dzierzgowskiemu
- Rafałowi Dzierzgowskiemu
- Szymonowi Koziatek
- Andrzejowi Szymenderskiemu

W trakcie apelu Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek wręczył wyróżnienia w konkursie "Strażak 2019 roku powiatu ostrowskiego" W kategorii strażak PSP wyróżnienie otrzymał:
- st. sekc. Artur Suchcicki W kategorii strażak OSP wyróżnienie otrzymał:
- dh Mirosław Zakrzewski
W trakcie apelu odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 2 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W apelu uczestniczyli funkcjonariusze komendy.
W trakcie apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odegrano hymn, po czym głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Ostowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski.
W trakcie wyst±pienia Komendant odczytał list Prezydenta RP z okazji zbliżaj±cych się obchodów Dnia Strażaka.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla strażaków z okazji obchodów Dnia StrażakaPowrót na górę strony


Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji Dnia StrażakaPowrót na górę strony


Życzenia Wiceministra Spraw Wewnetrrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


15 marca 2019 r. w sali Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się eliminacje strefowe do „XV Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Tenisie Stołowym - Strefa III”.
Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Sędzi± Głównym zawodów był Pan Waldemar Konarzewski – Zastępca Dyrektora MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej.
W turnieju udział wzięło 24 strażaków reprezentuj±cych Komendy Powiatowe PSP w Łosicach, Sokołowie, Mińsk Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku oraz Komendę Miejska PSP w Ostrołęce.
W wyniku rozgrywek do zawodów finałowych, które odbęd± się 27 marca 2019 r. w Nadarzynie zakwalifikowali się według kolejno¶ci zajętych miejsc:

   Klasyfkacja końcowa
1. Sebastian Brakoniecki - KM PSP w Ostrołęce
2. Tomasz Plichta – KP PSP w Sokołowie Podlaskim
3. Jacek Stefaniuk – KP PSP w Łosicach
4. Wojciech Wasiluk – KP PSP w Łosicach
5. Tomasz Wardzyński – KP PSP w Mińsku Mazowieckim
6. Piotr Król – KP PSP w Mińsku Mazowieckim
7. Marcin Nasiłowski – KP PSP w Sokołowie Podlaskim

Podczas podsumowania wyników turnieju, Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski wręczył uczestnikom okoliczno¶ciowe dyplomy oraz upominki.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 na stawie miejskim w Ostrowi Mazowieckiej Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej oraz Komend± Powiatow± Policji w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowały pokaz technik ratownictwa lodowego w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2019" oraz "Bezpieczne Lodowisko 2019". Pokaz swoja obecno¶ci± zaszczycił Pan Wicestarosta Józef Rostkowski.
Ćwiczenia miały na celu przestrzec dzieci i młodzież szkoln± przed niebezpieczeństwem zabaw na zamarzniętych akwenach, w zwi±zku z trwaj±cymi feriami zimowymi.
Ratownicy oraz funkcjonariusze Policji przedstawili symulacje zdarzenia, podczas którego pod człowiekiem załamuje się lód. W trakcie pokazu zademonstrowano jak należy zachować się w takiej sytuacji jako poszkodowany i jako ¶wiadek zdarzenia. Omówiono z przybyłymi na spotkanie dziećmi zasady wzywania służb ratunkowych oraz przedstawiono sposoby udzielania ton±cemu pomocy z zachowaniem własnego bezpieczeństwa.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński