KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202

Wybrane wydarzenia z terenu powiatu ostrowskiego


Dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego, który przekazał kwotę 51.740,01 zł oraz pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wsparciu finansowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 65.000,00 zł, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej zakupiła lekki samochód wsparcia działań ratowniczych Renault Master z wind± załadowcz±. Samochód ten służył będzie min. do transportu sprzętu pożarniczego, neutralizatorów, sorbentów oraz ¶rodków pianotwórczych.
Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.660,00 zł.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, przy udziale ¶rodków finansowych Powiatu Ostrowskiego, została doposażona w sprzęt pożarniczy oraz ¶rodki ochrony indywidualnej.
Na wyposażenie to złożyły się: pompy szlamowe, piły do betonu i stali, ubrania specjalne, kombinezon do pracy w wodzie oraz elementy armatury wodno-pianowej tj. węże pożarnicze, przeł±czniki, rozdzielacz kulowy, zasysacz liniowy, wytwornica i pr±downica pianowa. Ł±czna warto¶ć zakupu wyniosła 36.900,00 zł.
Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.450,00 zł.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniach 22-23 grudnia 2016 r. Komendę Powiatow± PSP w Ostrowi Mazowickiej odwiedziła delegacja zagraniczna w Ukrainy, w składzie:
- Dunechko Wiktor - Starosta Administracji Powiatu Łokacze,
- płk Bylytsya Oleg - Zastępca Szefa Urzędu Służby Państwowej Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Obwodu Wołyńskiego,
- ppłk Nesterov Volodymyr - Szef Biura Komunikacji Społecznej, Urz±d Służby Państwowej Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Obwodu Wołyńskiego,
- ppłk Lyshuk Ruslan - Komendant Powiatowy, powiat Łokacze, Urz±d Służby Państwowej Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Obwodu Wołyńskiego,

W dniu 22 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej nast±piło uroczyste podpisanie wniosku aplikacyjnego przez strony partnerskie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoru¶-Ukraina na lata 2014-2020. Uroczysto¶ć została poprzedzona spotkanie roboczym delegacji zagranicznej w przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej oraz władz samorz±dowych.

W pierwszym dniu wizyty przedstawiciele delegacji zagranicznej zwiedzili budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, zapoznali się z wyposażaniem oraz zasadami funkcjonowania Komendy, Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej oraz Stanowiska Kierowania. W trakcie wizyty go¶cie z Ukrainy poszerzyli swoj± wiedzę na temat budowy krajowego systemu ratowniczo - ga¶niczego oraz sposobie organizacji akcji ratowniczych i prowadzenia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

W dniu 23 grudnia delegacja z Ukrainy uczestniczyła wraz z zaproszonymi go¶ćmi w uroczystym apel z okazji przekazania samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.
W tym:
- lekki samochód rozpoznania ratowniczego SLRr Toyota Rav4 wraz z kamer± temowizyjn±,
- lekki samochód kwatermistrzwoski SLKw Renault Master z wind±,
- ubrania ratownicze, armatura wodno-pianowa, pompa do wody zanieczyszczonej, piły do betonu i stali.
Zakup pojazdów i wyposażenia został sfinansowany ze ¶rodków Komendanta Głównego PSP, Powiatu Ostrowskiego, Miasta Ostrów Mazowiecka oraz WFO¦iGW.
Uczestnictwo w apelu było okazj± dla delegacji zagranicznej do zapoznania się z ceremoniałem pożarniczym praktykowanym w Państwowej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu apelu go¶cie z Ukrainy wzięli udział w Spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym dla pracowników komendy.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniach 6-22 maja 2016 roku w naszej Komendzie odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym udział wzieli strażacy ochotnicy z terenu powiatu ostrowskiego.

Oprócz zdobywania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy kursanci przeszli również instruktarz z alternatywnych metody wydobywania osób z rozbitych pojazdów.

Ponadto w ramach kursu zostały przeprowadzone ćwiczeniach symuluj±ce zdarzenie masowe z duż± liczb± osób poszkodowanych.
Zadaniem ćwicz±cych było nie tylko udzielenie pierwszej pomocy, ale przede wszystkim segregacja osób poszkodowanych tzw."triage", czyli wyznaczenie osób, którym należy udzielić pomocy w pierwszej kolejno¶ci.
Jest to czynno¶ć niezwykle ważna w momencie gdy ilo¶ć poszkodowanych przewyższa ilo¶ć ratowników przybyłych na miejsce zdarzenia.

Kurs zakończył się egzaminem, który pomy¶lnie zdało 21 osób.

Dzięki temu na terenie powiatu mamy już 138 strażaków ochotników przeszkolonych z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniach 16-17 maja 2016 roku go¶cili¶my w naszej Komendzie strażaków ochotników z Niemiec.
19 osobowa grupa strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Waiblingen koło Stuttgartu jest w trakcie Rajdu Rowerowego z Warszawy do Rygi (Łotwa).
Strażacy rowerzy¶ci korzystaj±c z naszej go¶ciny mieli możliwo¶ć nie tylko odpocz±ć po trudach podróży ale również zaznajomić się ze sposobem funkcjonowania komendy oraz naszym wyposażeniem.
Była to również doskonała okazja do wymiany do¶wiadczeń i porównania sposobu funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce i Niemczech.
Kolegom strażakom życzymy szerokiej drogi oraz bezpiecznego dotarcia do celu.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


13 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się uroczysto¶ci zwi±zane z obchodami "Dnia Strażaka". Wydarzenie to zwi±zane jest z przypadaj±cym na 4 maja dniem ¶w. Floriana - patrona strażaków.

Obchody rozpoczęły się o godz. 14:00 uroczystym apelem na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 11 listopada 5.

W uroczysto¶ciach wzięli udział oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz strażaków ochotników, przedstawiciele władz samorz±dowych: starosta ostrowski dh Zbigniew Kamiński, radni powiatowi oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego.
Na uroczysto¶ci obecny był również przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Waldemar Dejneko.
Nie zabrakło również przedstawicieli: policji, wojska, służby zdrowia oraz lasów państwowych.

W trakcie uroczysto¶ci miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego (motopompa M16/8, dwie pompy szlamowe oraz armatura wodno-pianowa) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Sprzęt zakupiono dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska.

Uroczysty apel był również okazj± do wręczenia odznaczeń resortowych i zwi±zkowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu ostrowskiego.

ODZNACZENIA:

Srebrn± Odznak± Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczono druha:
- Zbigniewa Kamińskiego

Br±zow± Odznak± Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczono druha:
- st.ogn. Andrzeja Przastka

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- kpt. Karola Gałeckiego
- asp. Sylwestra Krasuskiego


AWANSE:

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień:

starszego ogniomistrza - ogniomistrzowi
- Szczepanowi Mikołajczykowi

młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym
- Markowi Kazimierukowi
- Arkadiuszowi Reludze

starszego sekcyjnego - sekcyjnym
- Piotrowi Skowrońskiemu
- Michałowi Zawadzkiemu

sekcyjnego - starszemu strażakowi
- Piotrowi Pruszkowskiemu

Komendant Powiatowy PSP nadał stopień:

starszego strażaka – strażakom:
- Mariuszowi Korzeb
- Łukaszowi Wujek

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-ga¶niczych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Jerzego Rukata - zastępcę dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Ga¶niczej. Przyznał również nagrodę pieniężn± asp. sztab. Zbigniewowi Baczewskiemu

Ponadto za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżniaj±ce się efektami dla działania, promocji i rozwoju PSP na szczeblu ponad powiatowym Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem przyznał nagrodę pieniężn±: asp. sztab. Adamowi Kubatowi i ogn. Łukaszowi Rukatowi.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 28 kwietnia 2016 roku odbyły się powiatowe ćwiczenia ga¶niczo-obronne z elementami ratownictwa chemicznego na terenie Składu Komorowo Jednostki Wojskowej Nr 4226 pk. "KOMOROWO 2016".

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa epizody:
Epizod I - obronny - w którym udział wzięły jednostki policji i służba wartownicza Jednostki Wojskowej;
Epizod II - ratowniczo-ga¶niczy - w którym udział wzięły: WSP Komorowo, JRG Ostrów Maz., OSP Komorowo, OSP Małkinia Górna oraz OSP Zaręby Ko¶cielne – ł±cznie 11 zastępów, 45 strażaków.

Zgodnie ze scenariuszem grupa terrorystów podjęła próbę kradzieży beczek z substancj± niebezpieczn± z magazynów Składu Komorowo.
W trakcie interwencji policji i służby wartowniczej maj±cej na celu ujęcie napastników doszło do rozszczelnienia jednej z beczek i wytworzenie się truj±cego obłoku. Ponadto przed obezwładnieniem terrory¶ci zd±żyli podpalić samochód ciężarowy oraz czę¶ć magazynu i pobliskiego lasu. W wyniku zdarzenia zatruciu ulegli dwaj policjanci oraz magazynier.

W tym momencie do działań weszły zastępy straży pożarnej.

W pierwszym etapie akcji strażacy skupili się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się skażenia za pomoc± kurtyn wodnych oraz ugaszeniu pożaru samochodu, który uniemożliwiał dostęp do poszkodowanych (pożar symulowany przez podpalon± tacę z benzyn±).
Po stłumieniu pożaru za pomoc± piany ga¶niczej roty wyposażone w ubrania chemiczne zneutralizowały wyciek oraz ewakuowały osoby poszkodowane.
Równolegle rozstawiony został namiot medyczny oraz komora dekontaminacyjna. Ponadto wyznaczono drugi odcinek bojowy który miał za zadanie opanować pożar lasu oraz zorganizować zaopatrzenie wodne do celów ga¶niczych i dekontaminacji.

Celem ćwiczeń było nie tylko sprawdzenie gotowo¶ci bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Były one również doskonał± okazj± do zapoznania się z obiektami Jednostki Wojskowej oraz dokonania analizy potencjalnych skutków wyst±pienia na terenie powiatu ostrowskiego skażenia chemicznego.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Komorowie zostało podpisane "Porozumienie w sprawie zasad współpracy Wojskowej Straży Pożarnej 2 Regionalnej Bazy Logistycznej z Państwow± Straż± Pożarna w ramach rejonu pomocy wzajemnej".

Porozumienie zawarto po między stronami:
- Komendantem PSP w Ostrowi Mazowieckiej - bryg. Januszem IWANOWSKIM,
- Komendantem 2 Regionalnej Bazy Logistycznej - z upoważnienia Kierownikem Składu Komorowo mjr. Mariuszem SADLIKIEM,
- Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie - ppłk. Jackiem MA¦LANKOWSKIM.

Na mocy porozumienia Wojskowa Straż Pożarna Składu Komorowo będzie podejmować działania ratowniczo - ga¶nicze w zakresie okre¶lonym w zasadach organizacji krajowego systemu ratowniczo o ga¶niczego.

Dzięki porozumieniu rejon działań WSP Komorowo nie będzie ograniczał się jedynie do terenu Składu Komorowo, ale został rozszerzony o obszar administracyjny miasta i gminy Ostrów Mazowiecka, miasta i gminy Brok, gminy Andrzejewo, gminy Małkinia Górna, gminy Stary Lubotyń, gminy W±sewo, gminy Zaręby Ko¶cielne.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 30 marca 2016 roku odbyły się powiatowe ćwiczeń ratowniczo – ga¶niczych na obiekcie Magazynu Wyrobów Gotowych, Fabryki Mebli „FORTE” w Ostrowi Mazowieckiej pk. „FORTE 2016”.

Scenariusz ćwiczeń:
O godz. 11:00 w Magazynie Wyrobów Gotowych, w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej pozostawionego bez nadzoru wózka widłowego, dochodzi do jego pożaru i wybuchu akumulatorów.
Pożar w krótkim czasie przenosi się na drugi wózek, oraz kartony i folie znajduj±ce się przy regałach magazynowych.
Załoga podejmuje próbę ugaszenia pożaru, ale wydobywaj±cy się z baterii akumulatorów wózków widłowych siarkowodór, uniemożliwia skuteczn± akcję ga¶nicz± i grozi wybuchem.
Z nieustalonych przyczyn nie zadziałała instalacja tryskaczowa na hali magazynowej.
Kierownik zmiany uruchamia procedurę alarmow± i nakazuje ewakuację załogi z magazynu. Pożar w sposób niekontrolowany rozwija się do czasu przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej.
W trakcie ewakuacji załogi z magazynu, 1 z pracowników potyka się i w wyniku uderzenia głow± o regał traci przytomno¶ć i pozostaje w magazynie.
Po dojeĽdzie zastępów straży przeprowadzone jest rozpoznanie i podjęta zostaje nieudana próba ugaszenia pożaru wewn±trz obiektu. Pożar nadal się rozwija, dochodzi do wybuchu w akumulatorowni, pożar wydostaje się na dach budynku.

W ćwiczeniach udział wzięło 9 zastępów straży pożarnej z JRG PSP Ostrów Mazowiecka, OSP Małkini Górna, OSP Prostyń, OSP W±sewo, OSP Komorowo oraz JW Komorowo - ł±cznie 38 strażaków.
Cało¶ć działań zakończono krótkim podsumowaniem na którym z jednej strony podkre¶lano zaangażowanie i sprawno¶ć działań ćwicz±cych, z drugie wskazywano na potrzebę ci±głego doskonalenia się służb ratowniczy.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 11 marca 2016 roku w Zespole Szkół Nr 2 ("Ekonomik") w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się Powiatowe Eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Jury eliminacji powiatowych w składzie:
   - mł. bryg. Leszek Falbowski - Przewodnicz±cy
   - dh. Aneta Niemira - Sekretarz
   - dh. Jacek Stachacz - członek
   - st. kpt. Jacek Leszczyński - członek
   - kpt. Rafał Kamiński- członek
   - Józef Marek Jastrzębski - członek
dokonało oceny prac pisemnych 75 uczestników. Następnie najlepsi zmierzyli się w finale w którym odpowiadali ustnie na przygotowane zestawy pytań.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejno¶ć miejsc przedstawia się następuj±co:

   I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)
1. Maja Szczechura - SP w Jelonkach - 6 pkt (24 pkt w czę¶ci pisemnej)
2. Maciej Walczuk - SP w Kiełczewie - 6 pkt (20 pkt w czę¶ci pisemnej)
3. Karol D±bkowski - SP w Zarębach Ko¶cielnych - 2 pkt

   II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Julia Brzuska - GP w Jasienicy - 14 pkt
2. Maja Podolak - GP W±sewie - 13 pkt
3. Patryk Brzostek - GP Nagoszewka - 7 pkt

   III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Maciej Radomski - ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 7 pkt
2. Aleksandra Flanc - ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 5 pkt
3. Katarzyna Kłosińska - ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 4 pkt
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy występu, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński