KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)746320222 grudnia 2018 roku miało miejsce spotkanie opłatkowe gen. brygadiera Leszka Suskiego komendanta głównego PSP ze strażakami pełni±cymi służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
Podczas spotkania komendant główny PSP zapoznał się z kadr± oraz wyposażeniem Jednostki Ratowniczo-Ga¶niczej PSP Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas spotkania ze strażakami omówiono m.in. charakterystyczne działania ratowniczo-ga¶nicze w mijaj±cym 2018 roku.
Ponadto, komendant główny PSP złożył strażakom serdeczne życzenia z okazji ¦wi±t Bożego Narodzenia oraz zbliżaj±cego się Nowego Roku.

Żródło: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 22 grudnia 2018 r. w Prostyni miał miejsce uroczysty apel z okazji przekazania nowego ¶redniego samochodu ratowniczo-ga¶niczego GBA 4,7/26 MAN TGM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni.
Swoja obecno¶ci± uroczysto¶ć u¶wietnili zaproszeni go¶cie:
- Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski,
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Leszek Falbowski,
- Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek.
Na uroczysto¶ci obecni byli również radni gminni oraz przedstawiciele zaprzyjaĽnionych jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Apel został poprzedzony msz± ¶więt± w Bazylice Trójcy Przenaj¶więtszej i ¶w. Anny w Prostyni.
Zakup pojazdu możliwy był dzięki ¶rodkom finansowym przekazanym przez Komendę Główn± Państwowej Straży Pożarnej, Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej, Samorz±d Województwa Mazowieckiego oraz Gminę Małkinia Górna.
Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni powstała w 1920 roku. Do krajowego systemu ratowniczo-ga¶niczego została wł±czona w roku 2002. W chwili obecnej jednostka liczy 91 członków. Na wyposażeniu jednostki znajduj± się trzy samochody ratowniczo-ga¶nicze oraz samochód operacyjny.
Jednostka ci±gle się rozwija. Strażacy stale podnosz± swoje wyszkolenie uczestnicz±c w szkoleniach i ćwiczeniach. Przy OSP działania Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Żródło: OSP ProstyńPowrót na górę strony


Życzenia ¶wi±teczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima BrudzińskiegoPowrót na górę strony


Życzenia ¶wi±teczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława ZielińskiegoPowrót na górę strony


Życzenia ¶wi±teczno-noworoczne Komendanta Głownego Państwowej Straży PożarnejPowrót na górę strony


W dniu 11 listopada 2018 o godz. 12:00 przed budynkiem KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego ¦więta Niepodległo¶ci.
Razem z cał± Polsk± ostrowscy strażacy od¶piewali Hymn Państwowy aby uczcić 100 lat niepodległo¶ci.

Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


Porozumienie MSWiA i zwi±zków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończ±ce akcję protestacyjn±. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymaj± podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nast±pi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowi±zało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będ± też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony zwi±zkowej zawarte dzi¶ porozumienie kończy akcję protestacyjn±, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkre¶lił, że wypracowany dzi¶ kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwo¶ci budżetowe państwa.
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorz±dny Zwi±zek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Zwi±zek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorz±dny Zwi±zek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorz±dny Zwi±zek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarno¶ć".
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymaj± od pocz±tku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotno¶ci tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że pocz±tkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymaj± kolejn± podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
Kolejny postulat przedstawicieli zwi±zków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należno¶ć za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane s± obecnie tylko strażakom w wysoko¶ci 60 proc. stawki za jedn± nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
Zgodnie z zawartym dzi¶ porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatno¶ć w wysoko¶ci 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Pocz±tkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rz±d PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotycz±ce emerytur funkcjonariuszy, którzy wst±pili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będ± mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione ł±cznie te dwa warunki.
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przej¶cia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
Zarówno MSWiA jak i stronie zwi±zkowej zależy, aby do¶wiadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostan± przygotowane rozwi±zania umożliwiaj±ce przyznawanie dodatkowych należno¶ci pieniężnych dla do¶wiadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadaj± co najmniej 25 lat służby.
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
Przedstawiciele strony społecznej wezm± czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
W kwestii postulatu zwi±zanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostaj± przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklaruj± wolę rozwi±zania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przej¶cia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 paĽdziernika 2003 r.

Powrót na górę strony


List Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy


Powrót na górę strony


Zostań dawc± komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: Zostań dawc± komórek macierzystych: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.bePowrót na górę strony
Powrót na górę strony


W dniu 6 licpa 2018 roku na kompleksie le¶nym w okolicy miejscowo¶ci Le¶niewo, odbyły się ćwiczenia ratowniczo - ga¶nicze "SZULBORZE 2018".
Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Biuro Zarz±dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego i brały w nich udział wydzielone siły i ¶rodki Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji oraz Nadle¶nictwa Łomża.
W ramach założenia strażacy mieli możliwo¶ć przećwiczyć taktykę gaszenia pożarów lasów oraz przetestować różne techniki organizacji zaopatrzenia wodnego.
W ćwiczeniach brały udział zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastępy OSP Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Koty, Zaręby Ko¶cielne.

Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


30 maja 2018 roku odbyły się uroczysto¶ci zwi±zane z powiatowymi obchodami "Dnia Strażaka" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej poł±czonych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci.

Obchody rozpoczęły się o godz. 13:00 uroczystym apelem w budynku ostrowskiego kina.

W uroczysto¶ciach udział wzięli strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Swoja obecno¶ci± uroczysto¶ć u¶wietnili zaproszeni go¶cie:
- bryg. Rafała Zdziennickiego oraz mł. bryg. Marcina Koneckiego – Przedstawiciele Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
- radni sejmiku mazowieckiego,
- Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński wraz z radnymi powiatu oraz pracownikami starostwa,
– dh Andrzej Wyszogrodzki - Prezes Zarz±du Oddziału Powiatowego Zwi±zku OSP RP w Ostrowi Mazowieckiej
- burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu ostrowskiego,
- strażacy ochotnicy z terenu powiatu ostrowskiego,
- ks. kan. Piotra Kapelańskiego – Powiatowy Kapelana Strażaków.

Nie zabrakło również przedstawicieli: policji, wojska, służby zdrowia oraz lasów państwowych.

Uroczysty apel był również okazj± do wręczenia odznaczeń resortowych i zwi±zkowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu ostrowskiego.

ODZNACZENIA:

Br±zowym Medalem za Długoletni± Służbę odznaczono:
- st. kpt. Jacka Leszczyńskiego
- st. kpt. Karola Gałeckiego
- asp. Piotra Jakubika

Srebrn± Odznak± Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczono:
- asp. sztab. Zbigniewa Baczewskiego

Br±zow± Odznak± Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczono druha:
- st. ogn. Daniela Leszczyńskiego
- st. ogn. Szczepana Mikołajczyka

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- kpt. Jarosława Gocę
- st. sekc. Daniela Drabota

AWANSE:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

Młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi
- Krzysztofowi Gał±zka
- Dariuszowi Zadroga

Starszego kapitana – kapitanowi
- Rafałowi Kamińskiemu

Kapitana – młodszemu kapitanowi
- Michałowi Wyszogrodzkiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

Aspiranta – młodszym aspirantom
- Piotrowi Jakubikowi
- Tomaszowi Łoniewskiemu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

Starszego ogniomistrza – ogniomistrzom
- Łukaszowi Rukatowi
- Rafałowi Wujkowi

Ogniomistrza – młodszym ogniomistrzom
- Adamowi Kotowskiemu
- Pawłowi Złotkowskiemu

Młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym
- Piotrowi Skowrońskimu
- Michałowi Zawadzkiemu

Starszego sekcyjnego – sekcyjnym
- Karolowi Kamińskiemu
- Piotrowi Pruszkowskiemu
- Arturowi Suchcickiemu

Sekcyjnego – starszemu strażakowi
- Mariuszowi Korzeb

Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej nadał stopień:

Starszego strażaka – strażakom:
- Dominikowi Brzózka
- Piotrowi Łysiuk

Ponadto podczas Mazowieckiego Dnia Strażaka, który odbył się 26 maja 2018r. w Warszawie - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – odznaczył:

Srebrn± Odznak± Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz nadał stopień brygadiera – młodszemu brygadierowi:
- Leszkowi Falbowskiemu oraz stopień aspiranta – młodszemu aspirantowi
- Jakubowi Kuleszy

W ramach podziękowań za wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony przeciwpożarowej ostrowscy samorz±dowcy: Pan Starosta, Panowie Burmistrzowie oraz Panie i Panowie Wójtowie zostali uhonorowani pami±tkowymi graweronami.

Ponadto w takcie apelu Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński wręczył wyróżnienia w konkursie „Strażak 2018 roku powiatu ostrowskiego” W kategorii strażak PSP wyróżnienie otrzymał:
- st. sekc. Karol Kamiński W kategorii strażak OSP wyróżnienie otrzymał:
- dh Wiesław Jagielski
Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

W celu upamiętnienia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci na zakończenie apelu odbyła się czę¶ć artystyczna przygotowana przez młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 28 maja 2018 r. w naszej komendzie uroczy¶cie ze służb± pożegnał się asp. sztab. Zbigniew Baczewski.
Pan asp. sztab. Zbigniew Baczewski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpocz±ł w 1992 roku w KR PSP w Zambrowie. Przez ostatnie 12 lat pełnił służbę w KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej na stanowisku Dyżurnego Operacyjnego Powiatu.
W służbie cechował się wysokim profesjonalizmem i opanowaniem, za sw± wieloletni± służbę w Państwowej Straży Pożarnej odznaczony został:
- Medalem Br±zowym za Długoletni± Służbę,
- Srebrn± Odznak± „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
- Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Życzenia oraz podziękowanie za służbę w imieniu własnym, kadry komendy oraz załogi JRG przekazał Komendant Powiatowy bryg. Janusz Iwanowski.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


List Komendanta Głównego Państowej Straży Pożarnej gen.brygadiera Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


Życzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


Życzenia Wiceministra Spraw Wewnetrrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia StrażakaPowrót na górę strony


W dniu 19 kwietnia 2018 roku w budynku strażnicy OSP w Prostyni odbyło się spotkanie inauguracyjne kampanii informacyjnej "Stop pożarom traw".
Patronat na inauguracj± kampanii obj±ł Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński.
W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP bryg. Janusz Iwanowski wraz z pracownikami komendy, Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz strażacy ochotnicy i mieszkańcy gm. Małkinia Górna.
Kampania informacyjna "Stop pożarom traw" ma na celu u¶wiadomienie społeczeństwa o negatywnych skutkach wypalania traw.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


Zbiórka krwi w ramach akcji "spoKREWnieni służb±" której koordynatorem na terenie powiatu była Nasza Komenda została przeprowadzona w systemie stacjonarnym w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 12 oraz 26 marca.
W akcji udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu ostrowskiego, strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Komorowie oraz funkcjonariusze komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej i żołnierze Jednostki Wojskowej w Komorowie.
W akcji uczestniczyło 30 osób, w tym 22 strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (17 zostało zakwalifikowanych do oddania krwi). Ł±cznie w ramach akcji oddano 11,25 litra.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 na stawie miejskim w Ostrowi Mazowieckiej Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej przy współpracy z Komend± Powiatow± Policji w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowały pokaz technik ratownictwa lodowego w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2018" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo".
Ćwiczenia miały na celu przestrzec dzieci i młodzież szkoln± przed niebezpieczeństwem zabaw na zamarzniętych akwenach, w zwi±zku z trwaj±cymi feriami zimowymi.
Ratownicy oraz funkcjonariusze Policji przedstawili symulacje zdarzenia, podczas którego pod człowiekiem załamuje się lód. W trakcie pokazu zademonstrowano jak należy zachować się w takiej sytuacji jako poszkodowany i jako ¶wiadek zdarzenia. Omówiono z przybyłymi na spotkanie dziećmi zasady wzywania służb ratunkowych oraz przedstawiono sposoby udzielania ton±cemu pomocy z zachowaniem własnego bezpieczeństwa.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Mazowiecka


Zdjęcia: Barbara SiwekPowrót na górę strony


W dniu 24 stycznia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim doszło do podpisania porozumienia trójstronnego pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Ostrowi Mazowieckiej, Prezesem OSP Szulborze Koty i Wójtem Gminy Szulborze Wielkie.
Jest ot pierwszy krok procesu wł±czania jednostki OSP Szulborze koty do struktury krajowego systemu ratowniczo-ga¶niczego.
Zgodnie z porozumieniem jednostka aspiruj±ca do wł±czenia do KSRG musi spełnić szereg wymagań, m.in. posiadać odpowiednie wyposażenie sprzętowe i zaplecze socjalno-techniczne, wyszkolenie druhów i skuteczne systemy ł±czno¶ci i alarmowania.
Obecno¶ć OSP w KSRG wi±że się z wysokim prestiżem ale i ogromnym wyzwaniem dla jednostki, której terenem działania poza gmin± Szulborze Wielkie będzie również cały powiat ostrowski.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński