KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202W dniu 19 grudnia 2017 roku w siedzibie tutejszej Komendy Powiatowej miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej.
Spotkanie zaszczycili swoj± obecno¶ci± Wicestarosta Urszula Wołosiewicz, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, Prezes Zarz±du Oddziału Powiatowego Zwi±zku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Andrzej Wyszogrodzki, Prezes OSP w Ostrowi Mazowieckiej dh Jacek Stachacz, emerytowany komendant powiatowy ostrowskiej straży pożarnej - st. bryg. w st. spocz. Zdzisław Jodkowski oraz przedstawiciele zaprzyjaĽnionych służb: Komendant Powiatowy Policji podinsp. Mirosław Olszewski oraz Nadle¶niczy Nadle¶nictwa Ostrów Mazowiecka Piotr U¶cian-Szaciłowski.
Na spotkaniu nie mogło również zabrakn±ć Kapelana Powiatowego Straży Pożarnej ks. kan. Piotra Kapelańskiego.
Spotkanie poprzedził uroczysty apel podczas którego ¶lubowanie na sztandar Komendy złożyli strażacy w służbie przygotowawczej: str. Dominik Brzózka oraz str. Piotr Łysiuk.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 11 listopada 2017 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego ¦więta Niepodległo¶ci.
W trakcie zbiórki w której uczestniczyli ostrowscy strażacy dokonano uroczystego podniesienia Flagi Państwowej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej, przyznał nagrodę finansow± ze ¶rodków budżetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowanych na 2017 r. dla kpt. Jarosława Gocy realizuj±cego zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. Nagrodę wręczał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniach od 17 do 27 paĽdziernika 2017 r. przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej, wspólnie z przedstawicielami Starosty Ostrowskiego oraz Policji uczestniczyli w akcji rozdawania kamizelek oraz worków odblaskowych pieszym i rowerzystom.
Akcja w ramach w której rozdano ok. 500 kamizelek prowadzona była w Andrzejewie, Zarębach Ko¶cielnych, Nagoszewie, Komorowie, Ostrowi Mazowieckiej, Starym Lubotyniu, Jasienicy oraz Jelonkach.
Podstawowym celem prowadzonych działań profilaktyczno-prewencyjnych było promowanie używania przez pieszych i rowerzystów „odblasków", wszędzie tam, gdzie może to pomóc unikn±ć wypadków.
Akcja realizowana była w ramach powiatowego programu „Razem bezpieczniej – powiat ostrowski” oraz kampanii informacyjno edukacyjnej „Widoczny na drodze”.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 16 paĽdziernika 2017 r. o godz. 9.00 zastęp strażaków z JRG Ostrów Maz. brał udział w próbnej ewakuacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Grota Roweckiego 6.
W ewakuacji wzięło udział 375 dzieci oraz 25 osób dorosłych personelu przedszkola. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, dzieci zostały wyprowadzone przez opiekunów do okre¶lonego w planie ewakuacji miejsca.
Po zakończeniu ewakuacji omówiono z dziećmi i ich opiekunami zasady zachowania się w razie pożaru budynku, numery alarmowe do służb ratowniczych.
Ponadto zapoznano dzieci z klas pierwszych ze sprzętem strażackim oraz wyposażeniem osobistym strażaków, omówiono również specyfikę pracy strażaka.
Uczestnictwo w ewakuacji jednostek ochrony przeciwpożarowej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 12 paĽdziernika 2017 r. o godzinie 10.00 odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej w Nagoszewce (gm. Ostrów Mazowiecka).
Podczas prowadzenia ewakuacji, personel szkoły mógł przećwiczyć wewnętrzne procedury na wypadek powstania pożaru oraz sprawdzić reakcję uczniów na wyst±pienie zagrożenia.
Ewakuacja przebiegła pod nadzorem przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
Uczestnictwo w ewakuacji przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 6 paĽdziernika 2017 r. odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Ratowniczo-Ga¶nicze na obiektach BD ART Sp. z o.o. w Małkini Górnej pn. "BDART-MAŁKINIA-2017".
Ćwiczenia rozpoczęły się odpraw± merytoryczn±, na której obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Małkinia Górna, Straży Pożarnej, Policji oraz gospodarzy - firmy BD ART Sp. z o.o. O godz. 12:45 odbyły się I etap ćwiczeń w którym udział wzięły pododdziały Policji.
Następnie o godz. 13:30 rozpocz±ł się II etap - ćwiczenia ratowniczo - ga¶nicze, w których udział wzięły jednostki JRG PSP Ostrów Maz., JW Komorowo, OSP Małkinia Górna, OSP Prostyń, OSP Szulborze Koty oraz kierownictwo i pracownicy zakładu.
Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru na skutek którego poszkodowanych zostaje ok. 8 pracowników. Ze względu na szybko rozprzestrzeniaj±cy się pożar oraz silne zadymienie, ugaszenie pożaru przez pracowników okazuje się niemożliwe. Dyrektor zakładu zarz±dza ewakuację oraz powiadomienie służb ratowniczych. Po wyj¶ciu pracowników z obiektów Dyrektor zostaje poinformowany, że kilku pracowników nie opu¶ciło budynku. Informację przekazuje przybyłym na miejsce służbom ratowniczym.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeszukania hali objętej pożarem przez roty wyposażone w aparaty ochrony dróg oddechowych, ewakuacji poszkodowanych oraz podjęciu działań ga¶niczych. Ponadto ze względu na rozmiar zdarzenia niezbędne okazała się przeprowadzenie segregacji osób poszkodowanych przed udzieleniem im pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cało¶ć działań zakończono krótkim podgumowaniem na którym z jednej strony podkre¶lano zaangażowanie i sprawno¶ć działań ćwicz±cych, z drugie wskazywano na potrzebę ci±głego doskonaenia się służb ratowniczy.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 6 paĽdziernika 2017 r. o godz. 10.00 zastęp strażaków z JRG Ostrów Maz. brał udział w próbnej ewakuacji Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Zwycięstwa.
W ewakuacji wzięło udział 173 dzieci oraz 25 osób dorosłych personelu przedszkola. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, dzieci zostały wyprowadzone przez opiekunów do okre¶lonego w planie ewakuacji miejsca.
Po zakończeniu ewakuacji omówiono z dziećmi i ich opiekunami zasady zachowania się w razie pożaru budynku, numery alarmowe do służb ratowniczych.
Ponadto zapoznano dzieci ze sprzętem strażackim oraz wyposażeniem osobistym strażaków, omówiono również specyfikę pracy strażaka.
Uczestnictwo w ewakuacji jednostek ochrony przeciwpożarowej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 3 paĽdziernika 2017 r. o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej z uczniami Szkoły Podstawowej w Orle (gm. Małkinia Górna).
Na spotkaniu omówiono z dziećmi i opiekunami zasady zachowania się w trakcie pożaru oraz sposoby bezpiecznej ewakuacji z budynku szkoły.
Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 3 paĽdziernika 2017 r. o godz. 11.00 zastęp strażaków z JRG Ostrów Maz. brał udział w próbnej ewakuacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 4.
W ewakuacji wzięło udział 439 uczniów oraz 40 osób personelu szkoły. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, uczniowie zostali wyprowadzeni przez opiekunów do okre¶lonego w planie ewakuacji miejsca - boisko MOSiR.
Po zakończeniu ewakuacji omówiono z uczniami i ich opiekunami zasady zachowania się w razie pożaru budynku oraz innych zagrożeń wymagaj±cych ewakuacji z budynku szkoły.
Uczestnictwo w ewakuacji jednostek ochrony przeciwpożarowej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 29 wrze¶nia 2017 r. o godzinie 9.00 odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i ewakuacji w budynku Zespole Szkół Publicznych w Jelonkach (gm. Ostrów Mazowiecka). W ewakuacji wzięło udział ok. 150 uczniów i pracowników placówki.
Podczas prowadzenia ewakuacji, personel szkoły mógł przećwiczyć wewnętrzne procedury na wypadek powstania pożaru oraz sprawdzić reakcję uczniów na wyst±pienie zagrożenia.
Ewakuacja przebiegła pod nadzorem przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
Uczestnictwo w ewakuacji przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 28.09.2017 r. o godz. 11.00 zastęp strażaków z JRG Ostrów Maz. brał udział w próbnej ewakuacji Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Armii Krajowej 2.
W ewakuacji wzięło udział 9 grup przedszkolnych tj. 140 dzieci oraz 33 osoby dorosłe personelu przedszkola. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, dzieci zostały wyprowadzone przez opiekunów do okre¶lonego w planie ewakuacji miejsca.
Po zakończeniu ewakuacji omówiono z dziećmi i ich opiekunami zasady zachowania się w razie pożaru budynku, numery alarmowe do służb ratowniczych.
Ponadto zapoznano dzieci ze sprzętem strażackim oraz wyposażeniem osobistym strażaków, omówiono również specyfikę pracy strażaka.
Uczestnictwo w ewakuacji jednostek ochrony przeciwpożarowej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 27 wrze¶nia 2017 r. o godzinie 10.00 odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej. W ewakuacji wzięło udział ok. 500 uczniów i pracowników placówki.
Podczas prowadzenia ewakuacji, personel szkoły mógł przećwiczyć wewnetrzne procedury na wypadek powstania pożaru oraz sprawdzić reakcję uczniów na wyst±pienie zagrożenia.
Ewakuacja przebiegła pod nadzorem przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
W działaniach uczestniczył zastęp OSP Małkini Górna.
Uczestnictwo w ewakuacji jednostek ochrony przeciwpożarowej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 26 wrze¶nia 2017 na terenie zakładu produkcyjnego "ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o." w Małkini Górnej odbyły się ćwiczenia ratowniczo-ga¶nicze z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu ostrowskiego.
Scenariusz ćwiczeń składał się z epizodów tematycznych z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, medycznego oraz gaszenia pożarów obiektów produkcyjnych.
Celem ćwiczeń było doskonalenie procedur oraz organizacji dowodzenia podczas działań ratowniczo-ga¶niczych w zakładach produkcyjnych, sprawdzenie stanu gotowo¶ci bojowej oraz współdziałania sił i ¶rodków KSRG, a także sprawdzenie wewn±trz zakładowych procedur na wypadek powstania pożaru.
W ćwiczeniach uczestniczyły 3 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastępy: JW Komorowo, OSP Małkinia Górna, OSP Prostyń, OSP Nur, OSP Zaręby Ko¶cielne, OSP Gr±dy, OSP Treblinka i OSP Szulborze Koty. W sumie 11 zastępów, 49 ratowników.
Końcowego podsumowania ćwiczeń dokonali Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski, Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek oraz Kierownik Fabryki Pan Jacek Romaniuk.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 25 wrze¶nia 2017 r. o godzinie 9.00 odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Osuchowej (gm. Ostrów Mazowiecka).
Podczas prowadzenia ewakuacji, personel szkoły mógł przećwiczyć wewnetrzne procedury na wypadek powstania pożaru oraz sprawdzić reakcję uczniów na wyst±pienie zagrożenia.
Ewakuacja przebiegła pod nadzorem przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.
W działaniach uczestniczył zastęp OSP Nowa Osuchowa.
Uczestnictwo w ewakuacji jednostek ochrony przeciwpożarowej odbyło się w ramach akcji "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO", która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 24 wrze¶nia 2017 r. w Andrzejewie zostały rozegrane XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla jednostek z terenu powiatu ostrowskiego.
Kolejno¶c drużyn po poszczególnych konkurencjach przedstawia się następuj±co:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 60,94 pkt.
 2. OSP Przyborowie z wynikiem: 64,05 pkt.
 3. OSP Treblinka z wynikiem: 65,24 pkt.
 4. OSP Wysocze z wynikiem: 66,13 pkt.
 5. OSP Boguty Pianki z wynikiem: 66,41 pkt.
 6. OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 67,34 pkt.
 7. OSP Szulborze Koty z wynikiem: 69,60 pkt.
 8. OSP Stary Lubotyń z wynikiem: 71,12 pkt.
 9. OSP Nur z wynikiem: 76,84 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 73,69 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 75,68 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stara Ruskołęka z wynikiem: 77,94 pkt.
 4. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 80,33 pkt.
Ćwiczenie bojowe
 1. OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 40,39 pkt.
 2. OSP Nagoszewka z wynikiem: 40,39 pkt.
 3. OSP Przyborowie z wynikiem: 48,35 pkt.
 4. OSP Nur z wynikiem: 52,45 pkt.
 5. OSP Wysocze z wynikiem: 54,25 pkt.
 6. OSP Stary Lubotyń z wynikiem: 60,33 pkt.
 7. OSP Boguty Pianki z wynikiem: 61,62 pkt.
 8. OSP Szulborze Koty z wynikiem: 67,59 pkt.
 9. OSP Treblinka z wynikiem: nie ukończono konkurencji
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 39,55 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 56,99 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 64,20 pkt.
 4. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stara Ruskołęka z wynikiem: nie ukończono konkurencji
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następuj±co
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 101,33 pkt.
 2. OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 107,73 pkt.
 3. OSP Przyborowie z wynikiem: 112,40 pkt.
 4. OSP Wysocze z wynikiem: 120,38 pkt.
 5. OSP Boguty Pianki z wynikiem: 128,03 pkt.
 6. OSP Nur z wynikiem: 129,30 pkt.
 7. OSP Stary Lubotyń z wynikiem: 131,45 pkt.
 8. OSP Szulborze Koty z wynikiem: 137,19 pkt.
 9. OSP Treblinka z wynikiem: nie ukończono konkurencji
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 119,88 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 130,68 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 139,88 pkt.
 4. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stara Ruskołęka z wynikiem: nie ukończono konkurencji
Drużyny które sięgnęły podium otrzymały puchary. Wszystkie drużyny bior±ce udział w zawodach otrzymały nagrody oraz pami±tkowe.
Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Ostrowskiego, Wójtów Gmin z terenu powiatu ostrowskiego oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Drużyny które zajęły pierwsze miejsca (tj. OSP Nagoszewka i KDP Komorowo) będ± reprezentowały powiat ostrowski na Zawodach Wojewódzkich w 2018 roku.
Film ze zwycięskiego biegu Kobiecej Drużyny Pożarniczej w Komorowie można zobaczyć TUTAJ


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W czerwcu br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych na krótki film pt. Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji.
Na udział w konkursie zdecydowały się również druhny z OSP Komorowo, których film zyskał uznanie komisji konkursowej i został uznany za jedn± z pięciu najlepszych prac na terenie województwa mazowieckiego.
W dniu 4 wrze¶nia 2017 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie odbyło się oficjalne wręczenie nagród, którymi były torby medyczne PSP R-1. W imieniu druhen z OSP Komorowo nagrodę odebrał dh Michał Łojek.
Relacja z wydarzenia na stronie internetowej ARIMR znajduje się pod adresem http://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy.html
Link do nagrodzonego filmu na profilu facebookowym OSP Komorowo

Zdjęcia: PSP Ostrów Mazowiecka, ARiMRPowrót na górę strony


W dniu 4 wrze¶nia 2017 na terenie zakładu produkcyjnego "ALPLA" w Ostrowi Mazowieckiej ćwiczenia ratowniczo-ga¶nicze poł±czone z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunków ewakuacji.
Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na hali produkcyjnej na skutek którego poszkodowane zostały dwie osoby.
W ćwiczeniach uczestniczyły 3 zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastęp JW Komorowo, w sumie 15 ratowników.

Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 27 sierpnia 2017 r. w ramach X Dożynek Powiatowych w Zuzeli Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowała blok tematyczny.
W ramach bloku tematycznego odbyły się:
- prezentacja sprzętu pożarniczego oraz ubrań i sprzętu ratowniczego,
- zapoznanie uczestników imprezy z prac± strażaka oraz obowi±zkami straży pożarnej,
- instruktaż z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- prezentacja informacji na temat akcji edukacyjnych "Kręci mnie bezpieczeństwo", "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wod±", "Czad i ogień obudĽ czujno¶ć" oraz "STOP! Wypalaniu traw".


Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 4 sierpnia 2017 r. w Nadbużańskim O¶rodku Edukacyjnym w Broku odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W ramach spotkania poruszony został temat bezpiecznych wakacji, m.in. bezpieczeństwa nad wod±. Wszystko to w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KPP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 26 lipca 2017r. Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odwiedziły dwie grupy dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat z Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas odwiedzin zaprezentowano:
 • sprzęt oraz wyposażenie Jednostki Ratowniczo Ga¶niczej,
 • wyposażenie samochodów pożarniczych,
 • wyposażenie specjalne strażaka,
 • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego,
W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, najczęstsze wyjazdy do zdarzeń, jakim sprzętem posługuj± się strażacy, jak zachować się w czasie pożaru a także, jaki jest numer alarmowy i w jakich sytuacjach można z niego korzystać. Każdy mógł przymierzyć hełm strażacki, wej¶ć do kabiny wozu bojowego. Grupa miała możliwo¶ć obejrzeć Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie odbierane s± zgłoszenia telefoniczne. W tym miejscu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób złożyć zgłoszenie, tak by było ono najbardziej użyteczne i pomocne. Ponadto poruszony został temat bezpiecznych wakacji, m.in. bezpieczeństwa nad wod±. Wszystko to w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 20 lipca 2017 r. w zwi±zku z projektem "Bezpieczny Ja" realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa odbyła się prelekcja z udziałem funkcjonariusza państwowej straży pożarnej. Spotkanie dedykowane było dla osób starszych 55+.
Na spotkaniu poruszone został temat szeroko pojętego bezpieczeństwa m.in. bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa nad wod±. Tematyka ta poruszana jest w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: Monika PniewskaPowrót na górę strony


W dniu 06.07.2017 r. obsada zastępu GBA 4,5/16 JRG w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła spotkanie z dziećmi z przedszkola przyzakładowego Fabryki Mebli Forte w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas odwiedzin zaprezentowano:
 • sprzęt i wyposażenie samochodu ratowniczego,
 • wyposażenie specjalne strażaka,
W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, do jakich zdarzeń najczę¶ciej wyjeżdżaj± strazacy, jakim sprzętem w trakcie działań ratowniczo-ga¶niczych się posługuj±. Omówiono jak należy zachować się w czasie pożaru lub innego zagrożenia, a także jakie s± numery alarmowe i w jakich sytuacjach należy z nich korzystać. Z racji na rozpoczynaj±cy sie okres wakacyjny przedstawiono dzieciom zagrożenia wynikaj±ce z faktu przebywania nad wod± , oraz omówiono jak bezpiecznie korzystać z k±pielisk. Każdy przedszkolak mógł przymierzyć hełm strażacki wej¶ć do kabiny wozu strażackiego - poczuć sie jak prawdziwy strażak.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 04.07.2017r. Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odwiedziła grupa dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat z Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas odwiedzin zaprezentowano:
 • sprzęt oraz wyposażenie Jednostki Ratowniczo Ga¶niczej,
 • wyposażenie samochodów pożarniczych,
 • wyposażenie specjalne strażaka,
 • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego,
W trakcie wizyty dzieci dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, najczęstsze wyjazdy do zdarzeń, jakim sprzętem posługuj± się strażacy, jak zachować się w czasie pożaru a także, jaki jest numer alarmowy i w jakich sytuacjach można z niego korzystać. Każdy mógł przymierzyć hełm strażacki, wej¶ć do kabiny wozu bojowego. Grupa miała możliwo¶ć obejrzeć Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, gdzie odbierane s± zgłoszenia telefoniczne. W tym miejscu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób złożyć zgłoszenie, tak by było ono najbardziej użyteczne i pomocne. Ponadto poruszony został temat bezpiecznych wakacji, m.in. bezpieczeństwa nad wod±. Wszystko to w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Zdjęcia: MDK Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 2 lipca 2017 r. w W±sewie zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze dla jednostek OSP Gminy W±sewo. Kolejno¶ć drużyn po poszczególnych konkurencjach przedstawia się następuj±co:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
 1. OSP Przyborowie z wynikiem: 59,88 pkt.
 2. OSP Wysocze z wynikiem: 60,5 pkt.
 3. OSP Brzezienko z wynikiem: 64,56 pkt.
 4. OSP Brudki Stare z wynikiem: 66,6 pkt.
 5. OSP W±sewo z wynikiem: 67,57 pkt.
 6. OSP Mokrylas z wynikiem: 69,36 pkt.
 7. OSP Gr±dy z wynikiem: 72,8 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 68,64 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Przyborowie z wynikiem: 70,13 pkt.
Ćwiczenie bojowe
 1. OSP Przyborowie z wynikiem: 42,69 pkt.
 2. OSP Wysocze z wynikiem: 44,24 pkt.
 3. OSP W±sewo z wynikiem: 56,54 pkt.
 4. OSP Brzezienko z wynikiem: 69,3 pkt.
 5. OSP Brudki Stare z wynikiem: 67,57 pkt.
 6. OSP Gr±dy z wynikiem: 116,48 pkt.
 7. OSP Mokrylas z wynikiem: 123,56 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Przyborowie z wynikiem: 53,8 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 60,65 pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następuj±co
 1. OSP Przyborowie z wynikiem: 102,57 pkt.
 2. OSP Wysocze z wynikiem: 104,74 pkt.
 3. OSP W±sewo z wynikiem: 124,11 pkt.
 4. OSP Brzezienko z wynikiem: 133,86 pkt.
 5. OSP Brudki Stare z wynikiem: 137,59 pkt.
 6. OSP Gr±dy z wynikiem: 189,28 pkt.
 7. OSP Mokrylas z wynikiem: 192,92 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Przyborowie z wynikiem: 123,93 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Wysocze z wynikiem: 129,29 pkt.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


23 czerwca w trakcie imprezy plenerowej „Powitanie Lata z Miejskim Domem Kultury” w Ostrowi Mazowieckiej oraz jubileuszu 5 lecia Ostrowskiej Grupy PaT Komenda Powiatowa zaprezentowała dla osób uczestnicz±cych w imprezie sprzęt i wyposażenie jaki dysponuj± strażacy.Przedstawiano zagadnienia zwi±zane z bezpieczeństwem, w tym zasady bezpiecznego zachowania się w trakcie wakacji, omawiano zagrożenia zwi±zane z tlenkiem węgla oraz wypalaniem traw na nieużytkach rolnych. Uczestnicy mogli nauczyć się jak udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy i praktycznie przeprowadzić j± na manekinie szkoleniowym.

Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 17 czerwca strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w festynie z okazji obchodów pi±tej rocznicy nadania imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Osuchowej. Organizatorem imprezy była Gmina Ostrów Maz., Nadle¶nictwo Ostrów Maz, Szkoła Podstawowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Osuchowej.
W trakcie uroczysto¶ci strażacy KP PSP prezentowali przybyłym osobom sprzęt i wyposażenie strażackie, przedstawiali zagadnienia zwi±zane z bezpieczeństwem, zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu, w trakcie wakacji, nad wod±. Udzielali również wskazówek jak prawidłowo informować służby ratownicze oraz jak udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Działania powyższe przeprowadzono w ramach akcji KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO, która organizowana jest pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ponadto strażacy przeprowadzili pokaz z zakresu działań ratowniczych, jakie przeprowadzaj± przy wypadkach komunikacyjnych. Pokaz ten cieszył się dużym zainteresowaniem widzów.


Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 18 czerwca 2017 r. w Jelonkach zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze dla jednostek OSP Gminy Ostrów Mazowiecka. Kolejno¶ć drużyn po poszczególnych konkurencjach przedstawia się następuj±co:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 56,09 pkt.
 2. OSP Jelonki z wynikiem: 58,58 pkt.
 3. OSP Nagoszewo z wynikiem: 60,34 pkt.
 4. OSP Koziki z wynikiem: 60,95 pkt.
 5. OSP Jasienica z wynikiem: 61,86 pkt.
 6. OSP Nieskórz z wynikiem: 62,00 pkt.
 7. OSP Kalinowo z wynikiem: 63,50 pkt.
 8. OSP Guty Bujno z wynikiem: 63,56 pkt.
 9. OSP Przyjmy z wynikiem: 63,98 pkt.
 10. OSP Sielc z wynikiem: 65,88 pkt.
 11. OSP Stok z wynikiem: 66,13 pkt.
 12. OSP Nowa Osuchowa z wynikiem: 67,46 pkt.
 13. OSP Stare Lubiejewo z wynikiem: 71 pkt.
 14. OSP Prosienica z wynikiem: 75,93 pkt.
 15. OSP Komorowo z wynikiem: 78,9 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 66,13 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 71,93 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stare Lubiejewo z wynikiem: 82,49 pkt.
Ćwiczenie bojowe
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 39,84 pkt.
 2. OSP Nieskórz z wynikiem: 42,29 pkt.
 3. OSP Koziki z wynikiem: 44,23 pkt.
 4. OSP Jelonki z wynikiem: 44,45 pkt.
 5. OSP Nagoszewo z wynikiem: 48,10 pkt.
 6. OSP Jasienica z wynikiem: 49,76 pkt.
 7. OSP Komorowo z wynikiem: 50,75 pkt.
 8. OSP Sielc z wynikiem: 52,93 pkt.
 9. OSP Prosienica z wynikiem: 53,64 pkt.
 10. OSP Guty Bujno z wynikiem: 54,10 pkt.
 11. OSP Stok z wynikiem: 54,60 pkt.
 12. OSP Kalinowo z wynikiem: 55,85 pkt.
 13. OSP Stare Lubiejewo z wynikiem: 56,90 pkt.
 14. OSP Przyjmy z wynikiem: 58,40 pkt.
 15. OSP Nowa Osuchowa z wynikiem: 58,85 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 47,60 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 68,99 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stare Lubiejewo z wynikiem: 72,30 pkt.
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następuj±co
 1. OSP Nagoszewka z wynikiem: 95,93 pkt.
 2. OSP Jelonki z wynikiem: 103,03 pkt.
 3. OSP Nieskórz z wynikiem: 104,29 pkt.
 4. OSP Koziki z wynikiem: 105,18 pkt.
 5. OSP Nagoszewo z wynikiem: 108,44 pkt.
 6. OSP Jasienica z wynikiem: 111,62 pkt.
 7. OSP Guty Bujno z wynikiem: 117,66 pkt.
 8. OSP Sielc z wynikiem: 118,81 pkt.
 9. OSP Kalinowo z wynikiem: 119,35 pkt.
 10. OSP Stok z wynikiem: 120,73 pkt.
 11. OSP Przyjmy z wynikiem: 122,38 pkt.
 12. OSP Nowa Osuchowa z wynikiem: 126,31 pkt.
 13. OSP Stare Lubiejewo z wynikiem: 127,90 pkt.
 14. OSP Prosienica z wynikiem: 129,57 pkt.
 15. OSP Komorowo z wynikiem: 129,65 pkt.
 1. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Komorowo z wynikiem: 113,73 pkt.
 2. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Jelonki z wynikiem: 140,92 pkt.
 3. OSP Kobieca Drużyna Pożarnicza Stare Lubiejewo z wynikiem: 154,79 pkt.


Zdjęcia: Piotr KonferowiczPowrót na górę strony


Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku.
Koleżanki i Koledzy! Stracili¶my podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetow± Fundacji lub bezpo¶rednio wpłacaj±c na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”.
Dziękujemy za każd± wpłatę.Powrót na górę strony


W dniu 7 czerwca 2017 roku na kompleksie le¶nym w okolicy miejscowo¶ci Ołtarze-Gołacze, odbyły się ćwiczenia ratowniczo - ga¶nicze "ZUZELA 2017".
Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Biuro Zarz±dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego i brały w nich udział wydzielone siły i ¶rodki Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji oraz Nadle¶nictwa Rudka.
W ramach założenia strażacy mieli możliwo¶ć przećwiczyć taktykę gaszenia pożarów lasów oraz przetestować różne techniki organizacji zaopatrzenia wodnego.
W ćwiczeniach brały udział zastępy JRG PSP Ostrów Maz. oraz zastępy OSP Boguty Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Prostyń, Zaręby Ko¶cielne, Szulborze Koty i Kramkowo Lipskie.

Zdjęcia: PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 02.06.2017 r. w Zespole Szkół w Nurze, odbył się piknik z okazji dnia dziecka, zorganizowany przez dyrektora placówki p. Mirosława Truszkowskiego, pod patronatem Wójta Gminy Nur, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nurze.
Piknik został zorganizowany w ramach akcji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, która jest organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas całego przedsięwzięcia uczniowie Zespołu Szkół mogli zapoznać się z prac±, jak± na co dzień wykonuj± Strażacy oraz Policjanci, a także jakie niebezpieczeństwa czekaj± na nich podczas pełnienia służby. Nie zabrakło również pokazów ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych zaprezentowanych przez strażaków z OSP Nur, a także pokazu sprzętu strażackiego i policyjnego. Dzieci brały również udział w pokonywaniu strażackiego mini toru przeszkód, gdzie wykazywały się ogromnym zaangażowaniem oraz sprawno¶ci± fizyczn±. Podczas pikniku Policjanci znakowali rowery na wypadek kradzieży. Punktem kulminacyjnym programu był mecz piłki siatkowej pomiędzy uczniami Zespołu Szkół w Nurze a Służbami Mundurowymi, gdzie w ferworze walki gór± byli uczniowie z Nura.
Na podsumowanie każda z klas otrzymała dyplomy za uczestnictwo oraz słodkie niespodzianki wręczane z r±k Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Janusza Iwanowskiego, oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mirosława Olszewskiego. Każdy z uczestników pikniku otrzymał odblaski ufundowane i wręczone przez p. Jacka Murawskiego Wójta Gminy Nur. Akcja Kręci Mnie Bezpieczeństwo to znakomity czas na przekazanie dzieciom ważnych uwag, jak bezpiecznie wypoczywać podczas zbliżaj±cych się wakacji.


Zdjęcia: PSP Ostrów Mazowiecka i OSP NurPowrót na górę strony


W dniu 21 maja 2017 r. odbyła się uroczysto¶ć po¶więcenia i wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Stara Ruskołęka. Uroczysto¶ć zbiegła się z obchodami 70 rocznicy powstania jednostki.
W uroczysto¶ci uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski.
Więcej informacji na stararuskoleka.osp.org.pl

Zdjęcia: OSP Stara RuskołękaPowrót na górę strony


W dniu 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Zarz±du Oddziału Powiatowego Zwiazku OSP RP.
W trakcie zebranie przedstawiciele tut. komendy omówili sytuację pożarow± za rok 2016 oraz przedstawili sprawozdanie i zasady przyznawania dotacji dla jednostek OSP.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 13 kwietnia 2017 roku w siedzibie naszej Komendy miało miejsce tradycyjne spotkanie wielkanocne strażaków.
Życzenia załodze złożył Komendant Powiatowy PSP bryg. Janusz Iwanowski, a także zaproszeni go¶cie.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


Zbiórka krwi w ramach akcji "spoKREWnieni służb±" której koordynatorem na terenie powiatu była Nasza Komenda została przeprowadzona w systemie stacjonarnym w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 13 oraz 27 marca.
W akcji udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej, strażacy jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu ostrowskiego (tj. z OSP Prostyń, OSP Zastawie, OSP Gr±dy, OSP Ostrów Maz.), strażacy Wojskowej Straży Pożarnej w Komorowie oraz funkcjonariusze Policji, osoby zrzeszone w Jednostce Strzeleckiej Nr 4020 - Strzelec w Ostrowi Mazowieckiej, jak również inne osoby deklaruj±cy udział w przedsięwzięciu.
W akcji uczestniczyło 36 osób w¶ród których 26 po zakwalifikowaniu oddało krew w ł±cznej ilo¶ci 11,7 litra.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniu 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 ("Ekonomik") w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Jury eliminacji powiatowych w składzie:
   - mł. bryg. Leszek Falbowski - Przewodnicz±cy
   - dh. Aneta Niemira - Sekretarz
   - Józef Marek Jastrzębski - członek
   - st. kpt. Jacek Leszczyński - członek
   - kpt. Rafał Kamiński- członek
   - sekc. Karol Kamiński - członek
dokonało oceny prac pisemnych 65 uczestników. Następnie najlepsi zmierzyli się w finale w którym odpowiadali ustnie na przygotowane zestawy pytań.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejno¶ć miejsc przedstawia się następuj±co:

   I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

1. Kinga Pazik - SP w Rz±¶niku Wło¶ciańskim - 11 pkt
2. Anna Majewska - SP w Jelonkach - 4 pkt
3. Michał Wojtkowski - SP w Nurze - 2 pkt

   II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Julia Brzuska - GP w Jasienicy - 15 pkt
2. Urszula Jagielska - GP w Andrzejewie - 9 pkt
3. Izabela Domalewska - GP w Komorowie - 7 pkt

   III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Maciej Radomski - ZS Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 7 pkt
2. Jakub Nowacki - ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej – 3 pkt
3. Konrad Dębek - ZS CKR w Starym Lubiejewie – 2,5 pkt
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy występu, a zwycięzcom życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich.


Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


16 lutego w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2017" go¶cili¶my w naszej Komendzie dzieci spędzaj±ce ferie z Miejsk± Bibliotek± Publiczn± w Ostrowi Mazowieckiej. W¶ród go¶ci były również przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 1 Ostrowi Mazowieckiej oraz podopieczni "Szlachetnej Paczki".
W trakcie wizyty dzieci miały okazję zapoznać się z prac± ostrowskich strażaków, obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy oraz zwiedzić budynek Komendy.
Po zwiedzaniu nasi go¶cie zostali zaproszeni na krótki seans filmików edukacyjnych, z których mogli dowiedzieć się o zasadach bezpiecznego zachowania w domu i w szkole, prawidłowego wzywania służby ratunkowych oraz sposobów bezpiecznej ewakuacji.
W takcie spotkań strażacy uczulaj± dzieci, by pod żadnym pozorem nie korzystały z "dzikich" lodowisk oraz by m±drze wybierały miejsce do zabawy.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


W dniach 13-15 lutego w Małkini Górnej na terenie starorzecza Bugu tzw."Bużyska" odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie.
W ćwiczeniach udział wzięły 3 zmiany służbowe JRG Ostrów Mazowiecka oraz jednostki OSP z Małkini Górnej, Prostyni, Nura, W±sewa, Broku oraz Zar±b Ko¶cielnych.
W ramach ćwiczeń strażacy doskonalili swoje umiejętno¶ci z zakresu znajomo¶ci sprzętu do ratownictwa lodowego oraz technik podejmowania osób poszkodowanych pod którymi zarwał się lód.
Szczególny nacisk położono na prawidłowe zabezpieczenie ratowników oraz sposoby asekuracji strażaków pracuj±cych na lodzie.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej czynnie wł±czyła się w kampanię „Twój mi¶ może zostać ratownikiem”.
Zbiórka maskotek trwała od 16 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. W zbieraniu misi pomogły nam szkoły, przedszkola oraz osoby prywatne.
W akcji zebrano ł±cznie 498 maskotek.
Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach.
Mi¶ wręczony dziecku potrafi zdziałać cuda. Podczas nieszczę¶liwych zdarzeń, odwraca uwagę od tego co dzieje się dookoła.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów Maz.Powrót na górę strony


23 stycznia 2017r. na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w W±sewie odbyły się Eliminacje Strefowe XIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Tenisie Stołowym - STREFA IV.
Zawody zorganizowała KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej wspólnie z Urzędem Gminy W±sewo.
W zawodach udział wzięło 30 zawodników z Komend Powiatowych i Miejskich PSP z Garwolina, Łosic, Ostrowi Mazowieckiej, Mińska Mazowieckiego i Sokołowa Podlaskiego. Zawodnicy rozegrali turniej w systemie "do dwóch przegranych". W sumie rozegrano 58 spotkań na 8 stołach.
Do kolejnego etapu (finału Mistrzostw) awansowało 8 najlepszych zawodników. Najlepsi z nich będ± mieli również okazję reprezentować strażaków województwa mazowieckiego na mistrzostwach kraju.

   Klasyfkacja końcowa
1. Tomasz Plichta - KP PSP Sokołów Podlaski
2. Jacek Stefaniuk - KP PSP Łosice
3. Robert Golatowski - KP PSP Sokołów Podlaski
4. Marcin Wojda - KP PSP Garwolin
5-6. Sebastian Brakoniecki - KM PSP Ostrołęka
5-6. Łukasz Suski - KM PSP Ostrołęka
7. Marcin Nasiłowski - KP PSP Sokołów Podlaski
8. Tomasz Wardzyński - KP PSP Mińsk Mazowiecki

Go¶ćmi turnieju byli:
- bryg. Janusz Iwanowski - Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej
- Pan Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy W±sewo (gospodarz turnieju)
- Pan Krzysztof Gał±zka - Przewodnicz±cy Rady Gminy W±sewo.

Zdjęcia: FB Leszek SkrzeczPowrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński